Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie to niezależna organizacja pozarządowa, której celem jest działanie na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego, jego obywateli oraz promocja aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Do głównych zadań należy rozwój społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działalności społecznej, informacyjnej, kulturowej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji.

Stowarzyszenie aktywnie wspiera rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość oraz pośredniczy i ułatwia kontakt pomiędzy obywatelami, a organami władzy publicznej i instytucjami życia publicznego. Inicjatorzy chętnie włączają się w promocję zdrowego stylu życia poprzez promocję sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Projekt Świętokrzyskie prowadzi szereg działań na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie przez rozwój i zmianę przestrzeni publicznej, współpracę oraz wsparcie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Społeczeństwo obywatelskie oraz podejmowanie działań w celu jego rozwoju, podobnie jak idee samorządności i wspomaganie wspólnot i społeczności lokalnych to również jedne z priorytetowych zadań grupy zrzeszającej w swoich szeregach każdego, komu przyszłość naszej małej ojczyzny nie jest obojętna.

Statut Stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Tomasz Krawiec
  • Robert Kaszuba
  • Justyna Grabowska
  • Gabriela Rucka Kostecka
  • Karol Rębosz

Komisja rewizyjna:

  • Zdzisław Wrzałka – Przewodniczący Komisji
  • Elżbieta Szymkiewicz
  • Bartłomiej Woźniak
  • Leszek Michalski
  • Paweł Brot