STATUT STOWARZYSZENIA
PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE

26.04.2019 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach, Dz.U. z 2015 poz. 1393 z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie niniejszego statutu i z tego tytułu posiadającym osobowość prawną.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie są Kielce.

§3

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, skupiając swoją bieżącą działalność w regionie świętokrzyskim.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

§5

Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie może używać emblematów, odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§6

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swej działalności może zatrudniać pracowników.

§ 7

1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały lub ośrodki.
2. Oddziały terenowe mogą nabywać osobowość prawną, po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Zarząd Główny, na zasadach określonych przepisami prawa.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§8

Stowarzyszenie ma na celu:
1. Działania na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz Kielc jako znaczącego ośrodka gospodarczego, kulturalnego i społecznego.
2. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3. Działanie na rzecz zwiększenia świadomości społecznej mieszkańców Polski i województwa świętokrzyskiego.
4. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zwłaszcza w działalności społecznej, informacyjnej, kulturowej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji.
5. Wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.
6. Pośredniczenie i ułatwianie kontaktów pomiędzy obywatelami a organami władzy publicznej i instytucjami życia publicznego.
7. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, edukacyjnej i badawczej, w szczególności dotyczącej możliwości wdrażania ich innowacyjnych form.
8. Promowanie zdrowego stylu życia w tym aktywności fizycznej.
9. Promocja województwa świętokrzyskiego oraz Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.
10. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
11. Tworzenie i promocja mediów obywatelskich.
12. Wdrażanie i promocja działań na rzecz ochrony zdrowia.
13. Działania na rzecz dzieci i młodzieży.
14. Działania na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
15. Działania na rzecz rozwoju i zmian przestrzeni publicznej mieszkańców.
16. Działania na rzecz współpracy gospodarczej, innowacji technologicznych w tym współpracy szkolnictwa wyższego z władzami samorządowymi.
17. Organizowanie przewidzianych prawem i dobrymi obyczajami nie naruszającymi porządku publicznego działań rzeczniczych.
18. Wsparcie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
19. Działania mające na celu tworzenie oraz rozwój:
a) związków, stowarzyszeń;
b) federacji.
20. Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz podejmowanie działań związanych z rozwojem tej idei.
21. Wspieranie idei samorządności oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
22. Promowanie tradycji narodowej i państwowej.
23. Wzmacnianie tożsamości regionalnej.
24. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
25. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwem.

§9

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1. Realizację projektów oraz organizację imprez i kampanii społecznych, politycznych, kulturalnych i edukacyjnych.
2. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi Stowarzyszenia.
3. Organizowanie spotkań, dyskusji, debat, prelekcji, odczytów, wystaw, koncertów, konkursów, eventów, rywalizacji sportowej oraz innych wydarzeń.
4. Przygotowanie opracowań, analiz, prognoz i programów działania na potrzeby własne oraz innych instytucji życia publicznego.
5. Udział w wyborach.
6. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych oraz badawczo-naukowych.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej, wystawowej, multimedialnej i informacyjnej przy zastosowaniu dostępnych środków przekazu.
8. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
9. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, organizacjami, instytucjami państwowymi, społecznymi oraz pozarządowym, w tym z jednostkami badawczymi, naukowymi oraz uczelniami wyższymi.
10. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z realizacją celów statutowych.
11. Opiniowanie projektów dotyczących spraw publicznych i nurtujących kwestii społecznych, w tym wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.
12. Wspieranie podmiotów publicznych w procesie integracji oraz współpracy międzynarodowej.
13. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom obywatelskim i organizacjom pozarządowym.
14. Upowszechnianie, promowanie oraz udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
15. Współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
16. Podejmowanie inicjatyw mających na celu propagowanie celów Stowarzyszenia.
17. Prowadzenie działalności charytatywnej.
18. Występowanie do organów władzy, urzędów i instytucji z inicjatywami społecznymi.
19. Powoływanie sekcji tematycznych Stowarzyszenia dla pogłębienia prac związanych z konkretnie określonymi obszarami zainteresowań członków Stowarzyszenia.
20. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność: nieodpłatną i odpłatną.
W celu realizacji swych statutowych celów może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§11

Stowarzyszenie w celu realizacji swych statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE,
ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

Członkowie dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych

§13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), która posiada pełną lub ograniczoną (osoby w wieku 16-18 lat) zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, która akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Kandydatem na członka Stowarzyszenia jest osoba która złożyła deklarację członkowską, przedstawiła rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia oraz uzyskała akceptację Zarządu Głównego w drodze uchwały.
3. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się z chwilą przyjęcia kandydatury przez Zarząd Główny Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały oraz po upływie sześciomiesięcznego okresu kandydackiego.
4. Okres kandydacki może być dowolnie skrócony przez Zarząd Główny w drodze uchwały.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec) lub prawna (mająca siedzibę na terenie RP lub poza jej granicami), zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6. Członków wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Głównego na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego podmiotu.
7. Członkowie – założyciele nabywają członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu z chwilą rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
9. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 8 członków Stowarzyszenia.
10. Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
11. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia.
2. Korzystać z czynnego prawa wyborczego.
3. Korzystać z biernego prawa wyborczego.
4. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
5. Posiadać legitymację Stowarzyszenia oraz nosić emblematy i odznaki Stowarzyszenia.
6. Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.
7. Uczestniczyć w imprezach artystyczno-kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie.
8. Uczestniczyć w szkoleniach, seminariach, konferencjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie.
9. Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§15

Członek zwyczajny i kandydat na członka Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
5. Propagowania celów Stowarzyszenia i działania na rzecz ich realizacji.

§16

Kandydatowi na członka zwyczajnego Stowarzyszenia w okresie kandydackim przysługują prawa określone w §13, z wyjątkiem pkt. 2 i 3.

§17

1. Członek wspierający posiada prawa określone w §13 z wyjątkiem pkt.2 i 3 .
2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający może uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia.
4. Członek wspierający może być zwolniony z płacenia składek członkowskich uchwałą Zarządu Głównego.

§18

Członkostwo w Stowarzyszeniu lub okres kandydacki ustaje na skutek:

1. Złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa przez Członka Stowarzyszenia.
2. Wykluczenia przez Zarząd Główny w drodze uchwały:
a. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzy miesiące,
b. stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, sprzeniewierzenia się zasadom praworządności i dobrych obyczajów, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
3. Utraty przez członka Stowarzyszenia zdolności do czynności prawnych, śmierci członka Stowarzyszenia oraz utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego.

§19

Od uchwały Zarządu Głównego w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Naczelnymi Organami Stowarzyszenia są:
1) Zarząd Główny
2) Prezes
3) Główna Komisja Rewizyjna
3. Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem dwu lub więcej organów.
4. Kadencja Zarządu Główny i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata,
5. Złożenie rezygnacji na piśmie przez członka Zarządu Głównego, jest tożsame z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie Głównym z dniem jej doręczenia.
6. Złożenie rezygnacji na piśmie przez członka Komisji Rewizyjnej jest skuteczne z dniem jej doręczenia.
7. Do Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej może kandydować członek, będący osobą fizyczną, który legitymuje się co najmniej trzyletnim członkostwem w Stowarzyszeniu.
8. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia na 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków.
9. Klauzula § 19 pkt 7. nie dotyczy członków założycieli.

§ 21

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 22

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów.
2. O terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia, Zarząd Główny informuje wszystkich członków poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany w deklaracji członkowskiej.
3. Członkowie zawiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż np. na 14 dni przed jego odbyciem się.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd Główny goście, posiadający jedynie głos doradczy.
5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, wybrany przez zebranych.
6. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b. wybór i odwołanie członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
c. zatwierdzanie bilansu rocznego,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Główny i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu,
f. uchwalanie zmian Statutu,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
h. ustalanie wysokości składek,
i. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
k. uchwalenie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
l. powoływanie i odwoływanie pełnomocnika Walnego Zebrania Członków do zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz wykonywania innych czynności wynikających ze stosunku pracy z Prezesem Stowarzyszenia.
m. podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, składu osobowego Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga zwykłej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, lub co najmniej 25% członków Walnego Zebrania Członków, w trybie, o którym mowa w § 22 pkt. 5.
3. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
4. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
5. Jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne w ten sam dzień 15 minut od zamknięcia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zdolne jest do podejmowania wszelkich uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 25% uprawnionych do głosowania.

§24

1. Zarząd Główny składa się z 3 do 5 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Ukonstytuowanie się i podział funkcji między członków Zarządu Głównego następuje w przerwie Walnego Zebrania Członków, na którym dokonano wyboru składu Zarządu Głównego.
3. Ustępujący Zarząd Główny pełni swoje obowiązki do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu Głównego.

§25

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
2. Wykluczanie członków Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem określającym kryteria wykluczenia oraz formę odwołania.
3. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
4. Kierowanie wniosków do Walnego Zgromadzenia.
5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
6. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
8. Zarząd Główny w drodze uchwały decyduje o przystąpieniu do zrzeszeń stowarzyszeń, sieci, federacji i lokalnych grup działania.
9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
10. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
11. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
12. Uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie budżetów oddziałowych.
13. Zatwierdzanie regulaminów.
14. Wyznaczanie z członków Stowarzyszenia koordynatorów w tworzonych niesamodzielnych jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia wraz z zakresem zadań.
15. Zarząd Główny spośród członków stowarzyszenia na zebraniu zarządu zwykłą większością głosów wskazuje przedstawiciela bądź delegata do innych podmiotów.
16. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
17. Powoływanie zespołów roboczych będących ciałami doradczymi dla Zarządu Głównego.
18. Dokonywanie wykładni Statutu.
19. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
20. koordynowanie i nadzorowanie działalności jednostek terenowych
21. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
22. zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych
23. określanie, w porozumieniu z władzami oddziałów terenowych, zasad finansowania działalności władz krajowych i przedsięwzięć Stowarzyszenia o zasięgu krajowym
24. określanie, w porozumieniu z władzami oddziałów terenowych, zasad korzystania przez oddziały terenowe ze środków finansowych i rzeczowych uzyskiwanych na szczeblu krajowym,
25. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi Statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
26. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału (Zgromadzenie Delegatów Oddziału),
27. Podejmowanie uchwał, o których mowa w § 7 ust. 2 statutu.

§26

1. Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje prezes, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Zarządu Głównego. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej i zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§27

Do zatwierdzania umów, udzielania pełnomocnictwa, przyjmowania i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy prezesa (dyrektora oddziału) i jednego z członków Zarządu Głównego lub dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.

§28

Do kompetencji Prezesa należy:

1. Kierowanie pracami Zarządu Głównego.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia przed opinią publiczną i środkami masowego przekazu.
3. Dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
4. Koordynowanie prac organów Stowarzyszenia.
5. Wykonywanie innych działań wynikających ze Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków, uchwał Zarządu Głównego.
6. Prezesa Stowarzyszenia może zastępować i działać w ramach jego upoważnienia wskazany przez niego członek Zarządu Głównego.

§29

1. Zarząd Główny może powołać Biuro do obsługi działalności Stowarzyszenia. Biuro działa w oparciu o regulamin nadany przez Zarząd Główny w drodze uchwały.
2. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, wykonuje prace organizacyjne, przygotowawcze i obsługę administracyjną Stowarzyszenia.
3. Pracami Biura kieruje Sekretarz w ścisłej współpracy ze Skarbnikiem.
4. Sekretarz odpowiada za sprawy organizacyjne. Prowadzi dokumentację w tym: rejestr członków Stowarzyszenia oraz rejestr uchwał Władz Stowarzyszenia.
5. Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansową Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 32 pkt. 3.

§30

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
1. Zobowiązania majątkowe przekraczające kwotę 100.000 zł wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem § 13 pkt. 6.
3. Spośród swoich członków Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 2 członków.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Głównego w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b. kontrolowanie i koordynowanie działalności oddziałowych Komisji Rewizyjnych,
c. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Głównego na Walnym Zebraniu Członków,
d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
e. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§32

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 ust.2 o ponad 30% w czasie trwania kadencji tych władz, vacaty uzupełnia Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu.

Rozdział V

JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA – ODDZIAŁY (OŚRODKI) I ICH WŁADZE

§ 33

Tworzenie i znoszenie Oddziału i/lub Ośrodka:

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały i/lub ośrodki.

2. Zarząd Główny może powoływać oddziały lub ośrodki dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu.

3. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 5 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami na prawach członka zwyczajnego. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

4. Do powołania ośrodka w danej miejscowości przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 5 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami. Strukturę organizacyjną ośrodków określa regulamin Zarządu Głównego.

5. Jeżeli Ośrodek powołany zostanie na terenie działającego Oddziału, wchodzi w strukturę organizacyjną danego oddziału i podlega jego władzom.

6. Rozwiązanie oddziału lub ośrodka następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub Ośrodek lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

2) złożenia przez Zarząd Oddziału/Ośrodka wniosku o rozwiązanie Oddziału lub Ośrodka.

§ 34

1. Najwyższą Władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
2. Organami Oddziału stowarzyszenia jest
1) Zarząd Oddziału,
2) Dyrektor Oddziału
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,

§ 35

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Dyrektora Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

§ 36

1. Oddziały obowiązane są podejmować działania zgodnie z zaleceniami i uchwałami władz naczelnych.

2. Poszczególne organy władz oddziałowych powinny współpracować w realizacji swych zadań z odpowiednimi organami naczelnymi.

3. Zaciąganie zobowiązań finansowych i zarząd majątkiem Zarząd Oddziału wykonuje w ramach posiadanych środków, pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Zarząd Główny.
4. Zasady dotyczące stosunków finansowych i majątkowych między władzami oddziału a władzami naczelnymi uchwala Zarząd Główny, biorąc pod uwagę efektywność realizacji celów statutowych, zarówno na poziomie władz naczelnych jak i oddziałowych.

§ 37

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do postanowień ustrojowych i kompetencyjnych dotyczących organów władz oddziału, stosuje się odpowiednio – zwłaszcza do zakresu terytorialnego – postanowienia rozdziału IV.

Rozdział V

MAJĄTEK I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§38

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.
2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
1) darowizn, spadków i składek członkowskich,
2) subwencji i dotacji osób prawnych,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5) dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,
6) dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych,
7) z umów sponsorskich.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.

§39

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 poz. 1393).